Skład rady Sołeckiej Pogórza w kadencji 2015-2019

   W dniu 27.04.2015 r. w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadzono wybory członków Rady Sołeckiej. W jej skład weszli następujący mieszkańcy Pogórza:

 1. Teresa Banach,
 2. Henryk Gajewski,
 3. Stanisław Hasiak,
 4. Joanna Jaguś,
 5. Aleksandra Struniewska,
 6. Wanda Tobiańska,
 7. Czesław Wróblewski.

   Sołtys i Rada Sołecka piastują swoje funkcje do czasu nowych wyborów (w 2019 r.). Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa społecznie. Zgodnie ze Statusem Sołectwa:

Art. 19

 1. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
 2. Rada Sołecka składa się z 3 – 5 osób, a w sołectwach liczących powyżej 1.000 mieszkańców – do 7 osób. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.
 3. Posiedzenia Rady Sołeckiej:
 •  Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Sołtys.
 • Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale. Sołtys zaprasza na nie radnych z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby mogące mieć wpływ na rozwiązanie omawianych spraw.
 • Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują Sołtys i obecni członkowie Rady   Sołeckiej.
 • Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej w szczególności:
  • inicjowanie i przygotowywanie Zebrań Wiejskich;
  • opracowywanie projektów uchwał oraz projektów pracy samorządu Sołectwa;
  • występowanie z inicjatywami dot. udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa;
  • organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego;
  • zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa;
  • współdziałanie z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań;
  • obsługa Zebrania Wiejskiego.
Wpis sklasyfikowano w Informacja i opisano , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 7 = 13

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>